21 Mayıs 2019
  • Ankara15°C
  • İstanbul19°C
  • İzmir22°C
  • Adana17°C

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ KİK KARARLARI AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığı, Kamu İşveren Vekilleri ve Büro Memurları Sendikası arasında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu Kararları açıklandı. Adalet Bakanlığı personelleri için Özlük, Mali, Sosyal taleplerine dair tüm detaylar.

Adalet Bakanlığı Personeli KİK Kararları Açıklandı

04 Aralık 2018 Salı 19:39

Adalet Bakanlığı tarafından 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun gereği Adalet Bakanlığı Kamu İşveren Vekilleri ve Büro Memurları Sendikası Temsilcilerinden oluşturulan Kurum İdari Kurulu toplantı kararları açıklandı.

Adalet Bakanlığı personelleri ile ilgili olarak özlük haklar, mali haklar ve sosyal taleplere dair sendika temsilcileri ile Bakanlık temsilcileri arasından yapılan toplantı sonucu alınan karar belli oldu. Söz konusu hususlar birlikte müzakere edilerek aşağıda belirtilen kararlar alındı.

Personelin Özlük Haklarına İlişkin Talepler;

a- Mübaşirlerin özlük haklarının iyileştirilmesi:

Sendika temsilcileri tarafından; mübaşirlerin ifa ettiği vazifelerin önem ve mahiyeti nazara alınarak özlük haklarının iyileştirilmesi talebi dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; mübaşirlerin özlük haklarının iyileştirilmesi hususunun Bakanlığımızca olumlu olarak değerlendirildiği, konuya ilişkin çalışmaların devam ettiği hususu bildirildi.

b- Zabıt kâtiplerine, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında olduğu gibi 3 üncü dereceli kadro ihdas edilmesi ve yeşil pasaport almalarının sağlanması:

Sendika temsilcileri tarafından; zabıt kâtiplerine, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında olduğu gibi 3 üncü derece kadro ihdas edilmesi talebi dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; zabıt kâtiplerine 3 üncü derece kadro verilmesine hazırlanan dolu-boş kadro değişikliği teklifimizin, 12/02/2018 tarihli ve 423/6114 yazımızla Devlet Personel Başkanlığına gönderildiği, söz konusu talebimizin, 26 Mayıs 2018  tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30/04/2018 tarihli ve 2018/11675 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ekinde yer alan dolu ve hoş kadro değişikliği ile tahsis edildiği hususu bildirildi.

Talebin karşılanması nedeniyle bir sonraki yapılacak olan (Nisan 2019) Kurum İdari Kurulu toplantısında konunun gündemden çıkarılmasına karar verildi.

c- Adalet hizmetleri sınıfının oluşturulması:

Sendika temsilcileri tarafından; Adalet Bakanlığı personeli için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak düzenleme ile adalet hizmetleri sınıfının oluşturulması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; adalet hizmetleri sınıfının oluşturulması konusunda yasal düzenleme yapılmasının mümkün olduğu, ancak konunun Devlet personel rejimine ve malî konulara ilişkin olması nedeniyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşlerinin belirleyici olacağı, konu hakkında yasal mevzuat çerçevesinde çalışma yapılacağı hususu bildirildi.

d- Şehit ve gazi yakınlarının 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yardımcı hizmetler sınıfından, genel idare hizmetleri sınıfına görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atanmaları:

Sendika temsilcileri tarafından; şehit ve gazi yakınlarının 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yardımcı hizmetler sınıfından, genel idare hizmetleri sınıfına görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atanmaları hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; 7061 sayılı Kanun’un 52'nci maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen geçici 18'inci maddesinde ilgili Kanun kapsamında istihdam hakkından bizzat faydalanan malûl ve gazilerden "hizmetli" unvanlı kadro ve pozisyonlara atanan ve halen bu unvanda görev yapanların 14/12/2017 tarihi itibarıyla kadro ve pozisyon unvanlarının başka bir işleme gerek kalmaksızın "memur" olarak değişimi hükmü uyarınca gerekli işlemlerin yapıldığı.

Şehit ve gazi yakınlarının ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yardımcı hizmetler sınıfından, genel idare hizmetleri sınıfına EĞİTİM DAİRESİ sınavına tabi tutulmaksızın atanmaları hakkında söz konusu Kanunda değişiklik yapılmasının gerektiği hususu bildirildi.

e- Bakanlığımız Personel Genel Müdür Yardımcılığına ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Eğitim Dairesi Başkanlığına hâkim ve savcı sınıfından olmayan personelin de atanabilmelerine imkân sağlanması:

Sendika temsilcileri; Bakanlığımız Personel Genel Müdür Yardımcılığına ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Eğitim Dairesi Başkanlığına hâkim ve savcı sınıfından olmayan personelin de atanabilmelerine imkân sağlayacak şekilde 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 37 nci maddesinde gerekli değişikliklerin yapılması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığının 3 sayılı Kararnamesi uyarınca üst kademe yöneticiliğe hakim ve savcı sınıfından olmayan personelin de atamasının yapılabileceği hususu bildirildi.

Talebin karşılanması nedeniyle bir somaki yapılacak olan (Nisan 20J^Kurum İdar Kurulu toplantısında konunun gündemden çıkarılmasına karar verildi.

2- Personelin Mali Haklarına İlişkin Talepler;

a- Adalet çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi:

Sendika temsilcileri tarafından: yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, icra müdürü ve şube müdürlerinin ek gösterge rakamlarının 2200’den 360(Te yükseltilmesi talebi dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi hususunun Bakanlığımızca olumlu olarak değerlendirildiği ve konunun kamu personel rejiminin genelini ilgilendiren mevzuat değişikliğini gerektirdiği hususu bildirildi.

b-Adalet hizmet tazminatı nedeniyle Bakanlık merkez ve taşra personeli arasındaki ücret farkının giderilmesi:

Sendika temsilcileri; taşra teşkilatında görev yapan personele adalet hizmetleri tazminatının verilmesi nedeniyle Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan personelin maaşları arasında fark oluştuğu söz konusu bu farkın giderilmesine ilişkin çalışma yapılması gerektiği hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; adalet hizmetleri tazminatı ödenmesi hususunun, Bakanlar Kurulu'nca 17/04/2006 tarihinde kararlaştırılan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "'Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" m ekinde yer alan "Diğer Tazminatlar" başlıklı III sayılı Cetvelin (F) bendinde düzenlenmiş olduğu, adli, idari ve askeri yargıda {ceza infaz kurumu ve icra müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan memurlara Ödeneceği hususunun hüküm altına alındığı, bu hüküm nedeniyle yargı teşkilatında fiilen görev yapan personele ödeme yapıldığı. Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan personele anılan tazminatın ödenebilmesi İçin söz konusu Karar'da değişiklik yapılmasının gerektiği, konunun Strateji Geliştirme Başkanlığına ve Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne iletileceği hususu bildirildi.

c- Fazla çalışma ücretleri:

Sendika temsilcileri tarafından; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 17 nci maddesinde yer alan “%10’unu" ibaresinin “%20’sini” olarak uygulanacağı konusunun hüküm altına alındığı ancak, uygulamada sıkıntıların yaşandığı, uygulamanın dosya sayısına göre değil, fiilen fazla çalışan personelin tespit edilerek ücretlendirilmesi usulüne çevrilmesi hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmede mahkemelerde görev yapacak personele ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK-17 nci maddesinde yer alan %10’u ibaresinin %30’u olarak uygulanacağının hüküm altına alındığı. Hazine ve Maliye Bakanlığının 04/01/2018 tarihli ve 154 sayılı yazısı ile ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere 2018 mali yılında fiilen yaptırılacak fazla çalışma için (4.911.600) saat tahsis edilmesinin uygun görüldüğü ve Adalet Komisyonlarına dağıtılmasına ilişkin çalışmalarının tamamlandığı, tahsislerin kullanımı hakkında çalışmalarının devam ettiği hususu bildirildi.

Personelin Sosyal Haklarına İlişkin Talepler;

a- Denetimli serbestlik şube müdürlüklerinde çalışan personelin sendikalar üye olmalarının sağlanması:

Sendika temsilcileri tarafından; denetimli serbestlik şube müdürlüklerinde çalışan personelin sendika üyesi olmalarının sağlanması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (k) bendinde ceza infaz kuramlarında çalışan kamu görevlilerinin sendikalara üye olamayacağı ve sendika kuramayacakları düzenlendiğinden, ceza infaz kurumlan ile denetimli serbestlik müdürlükleri arasında atanma hususunda herhangi bir ayrım bulunmadığından, norm ve atama sistemi (NAS) gereği yeterli puana sahip personelin ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğü arasında istediği şekilde atanabilmelerinin mümkün olduğu ve bu iki kurum arasında her zaman personel geçişi yapılabildiğinden, denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışan personelin sendikaya üye olabilme imkânının bulunmadığı hususu bildirildi.

b-TOKİ ile anlaşma yapılarak adalet çalışanlarının konut sahibi olmalarının sağlanması:

Sendika temsilcileri tarafından; TOKİ ile anlaşma yapılarak adalet çalışanlarının konut sahibi olmalarının sağlanması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; IOKİ ile anlaşma yapılması halinde personelin uygun ödeme koşulları ile konut sahibi olmalarının desteklendiği ve bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ İle görüşmelerin yapılması konusunun Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletileceği hususu bildirildi.

DİĞER KONULARA İLİŞKİN TALEPLER;

a- 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi kapsamındaki personelin komisyon içi görevlendirmelerinde belirli kriterlerin getirilmesi ve sendika temsilcilerinin komisyonlarda görevlendirilmesi:

Sendika temsilcileri tarafından; 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi kapsamındaki personelin komisyon içi görevlendirmelerinde belirli kriterlerin getirilmesi ve sendika temsilcilerinin komisyonlarda görevlendirilmesi hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; söz konusu hususun 2802 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını gerektirdiği, mevzuat çalışmalarında komisyon içi görevlendirmelerinde belirli kriterlerin getirilmesi konusunun değerlendirilebileceği bildirildi.

b- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin süt izninin aynı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) bendi uyarınca kullanmalarının sağlanması:

Sendika temsilcileri tarafından; doğum yapan sözleşmeli memurun günlük 1.5 saat siit izni kullanabildiği, söz konusun personelin bu izninin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (D) bendi uyarınca 3 saat olarak kullanmalarının sağlanması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların’' 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile "(Değişik: 14/05/2018-2018/11809) Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt İzninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." hükmü uyarınca gerekli değişikliğin yapıldığı hususu bildirildi.

Talebin karşılanması nedeniyle bir sonraki yapılacak olan (Nisan Kurulu toplantısında konunun gündemden çıkarılmasına karar verildi.

c- Adliyelerde mobbinge maruz kalan personelin durumunun değerlendirilmesi için sendika temsilcilerinin de bulunduğu kurul oluşturulması:

Sendika temsilcileri tarafından; adi iyelerde mobbinge maruz kalan personelin durumunun değerlendirilmesi ile mobbingin önlenmesi ve azaltılması amacıyla sendika temsilcilerinin de bulunduğu bir kurul oluşturulması, burada çözülemeyen sorunların disiplin kuruluna sevk edilmesi hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; "Psikolojik Taciz (mobbing)" olaylarını engellemek, toplumun bilinçlenmesini sağlamak amacı ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanlarını kapsamak üzere "İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" konulu 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 19/03/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmi Gazetemde yayımlandığı, söz konusu Genelge gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla "Psikolojik Taciz ile Mücadele Kurulu" oluşturulmasının öngörüldüğü ve 21/05/2012 tarihli ilgili Bakanlığın Olur’u ile de "Psikolojik Taciz ile Mücadele Kurulu" oluşturulduğu, Kurulun, çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını incelemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmekle görevlendirildiği, ilgili Bakanlık tarafından mobbingin önlenmesi konulu çalıştaylar düzenlendiği ve söz konusu çalıştaylarda Bakanlığımız temsilcilerinin de görev aldığı, bu çalıştaylar neticesinde İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi hazırlanarak söz konusu Bakanlık bünyesinde mobbing ile ilgili şikayetler için ALO 170 no’lu ihbar hattının oluşturulduğu ve söz konusu Başbakanlık Genelgesi ile kurulan anılan kurul dışında hiçbir Bakanlık bünyesinde mobbingin önlenmesi için oluşturulmuş özel bir kurul bulunmadığı, münferit olay yaşanması halinde Bakanlığımıza bildirildiği takdirde gerekli değerlendirmenin yapılabileceği hususu bildirildi.

ç-Bakanlığımız merkez teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapan personele, harca tabi olmaksızın taşıma ruhsatlı silah verilmesi:

Sendika temsilcileri tarafından; Bakanlığımız merkez teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapan personele, harca tabi olmaksızın taşıma ruhsatlı silah verilmesi hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; Koruyucu güvenlik sistemi içerisinde görevli Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi ile Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin harca tabi olmaksızın taşıma ruhsatlı silah edinmelerinin uygun olacağının değerlendirildiği, bunun için Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasının gerektiği bildirildi.

d-Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan tüm personele (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) moral ve motivasyonlarını artırmak için eğitim verilmesi:

Sendika temsilcileri tarafından; yargı personelinin (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) hizmete yatkınlığını sağlamayı, verimlilik düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri için bilgi, deneyim ve becerilerini artırmak, moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla eğitim düzenlenmesi hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; Bakanlığımızda görev yapan tüm personelin, hukukun üstünlüğünü esas alan, adalet bilinci gelişmiş, gelişime açık, mesleki yetkinliğe sahip ve donanımlı olmalarının arzu edildiği ve desteklendiği, bu kapsamda Bakanlığımız Merkez Teşkilatında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik Eğitim Dairesi Başkanlığınca Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesislerinde hizmet içi eğitim programını düzenlendiği, 2018 yılı Eğitim Planı kapsamında yardımcı hizmetler sınıfında görev yap personele de eğitimin planlandığı, ancak öncelikli eğitim ihtiyaçları ve bütçe İmkanl doğrultusunda bu eğitimin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilebileceği hususu bildirildi.

e-Bakanlığımızda giderek artan iş yükü ve KHK’lar kapsamında ihraç edilenler nedeniyle personel istihdamının artırılması:

Sendika temsilcileri tarafından; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında FETÖ/PDY kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler ile çok sayıda ihraç edilen personelin olması ve gittikçe artan iş yiikü karışığında mevcut personel sayısıyla görevin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilememesi nedeniyle, Devletin en temel görevi olan yargı hizmetlerinin gerektiği şekilde hızlı, güvenilir ve etkin olmasına, yargılama fonksiyonunun amacına ulaşmasına katkıda bulunmak üzere personel istihdamının yeterli düzeyde artırılması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen menfur darbe girişimi sonrası ceza infaz kurumlarında barınan hükümlü ve tutuklu mevcudundaki yaklaşık 60.000 kişilik artışın meydana geldiği, bu nedenle ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin üzerindeki iş yükünün artması ve bu durumun personel ihtiyacını ortaya çıkardığı, gerek FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ihraç edilen personel gerekse de yeni açılan ceza infaz kurumlan nedeniyle ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanabilmesi için 2016 yılından itibaren 17.855 personel istihdamının gerçekleştirildiği,

Bakanlığımız taşra teşkilatında 2017 yılında sınav izni verilen 2500 personelin istihdamının sağlandığı, 2018 yılı içerisinde ise 5493 personelin istihdamı için sınav izni verildiği.

2018 yılı içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 1244 icra katibi istihdamının sağlandığı.

Bakanlık merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere; 20 sözleşmeli bilişim personeli, 3 sözleşmeli çözümleyici ve 6 stajyer kontrolörün istihdamının sağlandığı,

Ayrıca yine merkez teşkilatta çalıştırılmak üzere; 10 avukat (tam zamanlı), 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför) ve 40 destek personeli (hizmetli), çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere; 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı için sözlü sınavın yapıldığı,

2019 yılı içerisinde de mevcut kadro, pozisyon ve açıktan atama kontenjanı dahilinde ihtiyaç duyulan unvanlar için alım yapılmasının planlandığı hususu bildirildi.

Talebin karşılanması nedeniyle bir sonraki yapılacak olan (Nisan 2019) Kurum İdari Kurulu toplantısında konunun gündemden çıkarılmasına karar verildi.

B- Ekim 2018 Tarihindeki Kurum İdarî Kurulu Toplantısında Sendika Temsilcileri Tarafından İletilen Yeni Talepler:

1- Zabıt kâtiplerinden 3 dakikada 90 kelime yazamayanların yeniden klavye sınavına tabi tutulmamaları:

Sendika temsilcileri tarafından; halen görev yapmakta olan zabıt kâtiplerinden 3 dakikada 90 kelime yazamayanların yeniden klavye sınavına tabi tutulmamaları, şayet sınava tabi tutulacak iseler, özellikle İstanbul ilinde ulaşım şartlarının zor olması nedeniyle eğitimin mesai saatleri içerisinde verilmesi veya ulaşım sorununun giderilmesi hususu dile getirildi,

Bakanlık temsilcilerince; adalet ve yargı alanındaki hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunulması, kalite ve standartlarının yükseltilmesi ve yargıya güvenin artırılması için personelimizin yeterli donanıma sahip olması hususunun Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlık Stratejik Planının temel amaç ve hedefleri arasında yer aldığı, soruşturma, duruşma ve yazı işleri hizmetlerindeki verim, kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla zabıt katiplerinin klavye becerilerinin geliştirilmesi ve bilgisayarın etkin kullanımına yönelik eğitimlerin  personelin yararına olduğu düşüncesiyle söz konusu eğitim planının uygun olduğu, anılan eğitim planı nedeniyle ulaşım ve zaman sıkıntısı olması muhtemel büyük illerde (İstanbul gibi) olumsuzlukların ve aksaklıkların tespiti ve çözümü için konunun Eğitim Dairesi Başkanlığına iletileceği hususu bildirildi.

2- Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan şoförlerin görevde yükselme sınavına girmelerine imkan sağlanması ve mazereti olanların taşra teşkilatına atanma taleplerinin değerlendirilmesi:

Sendika temsilcileri tarafından; Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan şoförlerin görevde yükselme sınavına girmelerine imkan sağlanması ve mazereti olanların taşra teşkilatına atanma taleplerinin değerlendirilmesi hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılması halinde konunun değerlendirilebileceği,

Taşra teşkilatına atanma taleplerinin ise kadro ve ihtiyaç durumuna göre değerlendirilebileceği hususu bildirildi.

3- Adalet Komisyonlarının görevlerinin azaltılması, verilen görevlerin Bakanlık merkez teşkilatının gözetim ve denetimine açık hale getirilmesinin sağlanması:

Sendika temsilcileri tarafından; Adalet Komisyonlarının görevlerinin azaltılması, verilen görevlerin Bakanlık merkez teşkilatının gözetim ve denetimine açık hale getirilmesinin sağlanması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; komisyonların görevlerinin azaltılması konusunda gerekli çalışmaların yapılıp, gerekli görülmesi halinde 2802 sayılı Kanunda değişiklik yapılabileceği hususu bildirildi.

4- Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerinin üniforma sorunlarının çözülmesi:

Sendika temsilcileri tarafından; Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerinin üniforma sorunlarının çözülmesi hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerinin üniforma sorunlarının çözülmesine ilişkin konunun Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletileceği hususu bildirildi.

5- Rotasyona tabi tutulacak personele ilişkin düzenleme yapılması:

Sendika temsilcileri tarafından; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre rotasyona tabi tutulacak personel arasında sendika yönetim kurulu üyelerinin bulunması halinde yapılacak nakil çalışmalarında bu hususun göz önünde bulundurularak görev süreleri sonuna kadar sendika temsilcilerinin görev yerlerinin değiştirilmemesi, ayrıca rotasyonun 30 yıl üzeri, 25 yıl üzeri, 20 yıl üzeri vb. gibi kademeli bir şekilde uygulanması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; bu kapsamda çalışan personel sayısının bildirilmesi halinde yapılacak olan çalışmalarda değerlendirilebileceği hususu bildirildi.

6- Adalet Bakanlığı personelinin yargılama usulü:

Sendika temsilcileri tarafından; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 116 ncı maddesi gereğince; Adalet Komisyonlarında görev yapan idari işler müdürü, yazı i müdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, zabıt kâtibi, icra katibi, mübaşir, emanet memuru, santral memuru ve diğer memurların görevleri sebebiyle suçlardan dolayı haklarında doğrudan Cumhuriyet savcılarınca açıldığı, adalet komisyonlarında görevli personelin görevlerinden dolayı işledikleri suçlar nedeniyle hakkında açılacak soruşturma ve kovuşturmalar diğer memurlarda olduğu gibi 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında yapılması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; adliye personelinin adli hizmetleri yerine getirdikleri göz önünde bulundurulduğunda, soruşturana izni alınması şartının getirilmesi halinde yargı organlarının belirtilen görevliler üzerindeki etkinliğinin azalmasına yol açacağı, bu durumun ise yargının verimli ve hızlı işleyişinde olumsuz bir etkiye neden olacağı hususu belirtildi. Bu nedenle bu aşamada adliye personelinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan ötürü 4483 sayılı Kanuna tabi tutulmaları bakımından kanuni düzenleme yapılmasının uygun olmayacağı hususu bildirildi.

7- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele becayiş suretiyle atanma imkanının getirilmesi ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girmelerinin sağlanması:

Sendika temsilcileri tarafından; tayin hakkı bulunmayan 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele, karşılıklı dilekçe vermeleri halinde becayiş suretiyle atanma imkanının getirilmesi ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girmelerinin sağlanması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; konunun kamu personel rejiminin genelini ilgilendiren mevzuat değişikliğini gerektirdiği, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılması gereken değişikliğin Bakanlar Kurulunun yetkisinde olduğu, ayrıca sendikanın becayiş suretiyle sözleşmeli personelin yer değiştirme talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmek üzere not alındığı hususu bildirildi.

8- Adalet hizmetleri tazminat oranının artırılması:

Sendika temsilcileri tarafından; eğitim ve öğretim hizmetleri, güvenlik hizmetleri, din hizmetleri vb. hizmet sınıflarının tazminat oranlarının defalarca artırılmasına rağmen, adalet hizmetleri tazminatı oranının hiç artırılmadığı, yargıdaki iş yoğunluğunun da göz önünde bulundurularak adalet hizmetleri tazminat oranının tüm unvanlar için 20’şer puan artırılması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 10/4/2006 tarihli ve 5760 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/4/2006 tarihinde kararlaştırılan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ekinde yer alan "Diğer Tazminatlar" başlıklı III sayılı Cetvelin (F) bendinde yer alan “Adalet Hizmetleri Tazminatı” oranının artırılmasına ilişkin kararda değişiklik yapılması Bakanlar Kurulunun yetkisinde olduğu, konunun Strateji Geliştirme Başkanlığına ve Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne iletileceği hususu bildirildi.

9- 2828 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız emrine ataması yapılanların ihraz etmiş oldukları unvanlara atamalarının yapılması:

Sendika temsilcileri tarafından; 2828 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız emrine ataması yapılanların aynı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi gereğince ihraz etmiş oldukları, unvanlara atamalarının yapılması hususu dile getirildi.

Bakanlık temsilcilerince; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen; "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılmış ve fiili görevde bulunanlar kuramların kadroları ve ihtiyaçları göz Önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar." hükmü uyarınca şartları taşıyanların bir kısmının kadro ve ihtiyaç durumuna göre atamalarının yapıldığı, bir kısmının ise atama işlemlerinin devam ettiği, şartları taşımayanlar hakkında ise yapılacak işlem bulunmadığı hususu bildirildi. KİK kararları tutanağı için TIKLAYINIZ.

Yorumlar
MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.